Dispare stampila, apare polita de asigurare de garantie


Data: 14.07.2015

Ministerul Finantelor Publice va completa prevederile privind tipurile de garantii prin introducerea politei de asigurare, potrivit unui nou proiect, care completeaza Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. “Potrivit prezentului cod, executarea silita nu incepe sau se suspenda pentru obligatiile fiscale contestate, daca debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garantie / o polita de asigurare de garantie, la nivelul obligatiilor fiscale contestate si neachitate la data depunerii garantiei. Valabilitatea scrisorii de garantie / a politei de asigurare de garantie trebuie sa fie de minimum sase luni de la data emiterii”, se arata in proiectul publicat de Ministerul Finantelor.  

Noul proiect publicat de Finante este popular in primul rand pentru ca promite disparitia stampilei, initiativa care ar putea rezolva oficial o mai veche solicitare a mediului de afaceri privind inlesnirea relatiilor in mediul specific. In momentul in care aceasta ordonanta va fi aprobata si publicata in Monitorul Oficial, facturile si celelalte documente nu vor mai fi insotite de stampila unitatii emitente, “detaliu” pentru a carui lipsa de multe ori erai intors din drum de la ghiseele administratiei locale. "S-a reglementat eliminarea obligativitatii aplicarii stampilei atat a declaratiilor, cererilor si altor documentele depuse de persoane fizice, persoane juridice de drept privat. Regula nu se aplica persoanelor juridice de drept public care vor aplica stampila pe documentele emise de catre acestea", se arata in nota de fundamentare a Ordonantei propuse spre aprobare. În Nota de Fundamentare a propunerii, initiatorii arata ca, desi legislatia primară nu impune utilizarea stampilei, exista o anumită uzanta in folosirea acesteia. Plus că, în legislatia secundara, sunt anumite prevederi in baza carora ştampila este necesară pentru documentele depuse la autoritaĹŁile statului.

"În prezent, desi nu au fost identificate prevederi legale de nivelul legislatiei primare care să instituie obligatia pentru persoane fizice autorizate, liber-profesionisti, persoane juridice sau alte entităti fara personalitate juridica de a utiliza ştampila in relatia cu autoritatile sau institutiile publice sau in relatiile dintre acestea, totusi exista o anumita uzanta in utilizarea stampilei. De asemenea, există si legislatie secundara care impune aplicarea stampilei pe documentele ce se depun la diverse autoritati publice", se arata în document.

In continuare, proiectul care completeaza Codul de procedura fiscala desemneaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala ca autoritate competenta in vederea respectarii obligatiilor asumate de Romania prin semnarea și ratificarea anumitor tratate privind schimbul de informatii fiscale cu alte tari decat statele Uniunii Europene. Totodata, se prevede ca ANAF sa comunice, la cererea autoritatii solicitante, orice informatii prevazute de respectivele instrumente juridice de drept international. Informatiile pot fi furnizate, potrivit legii, de contribuabili sau alte persoane, entitati, autoritati, sau pot fi informatii obtinute de ANAF cu ocazia verificarilor efectuate. Toate schimburile de informatii se vor realiza cu respectarea legislatiei in vigoare privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

Acest proiect mai prevede:

-      - defineste notiunea de obligatie fiscala restanta, aceasta fiind frecvent utilizata in alte proceduri administrative (ex licitatii, emiterea de licente/autorizatii); 
- propune completarea regulilor referitoare la selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscala in sensul aplicarii acestor reguli și in cazul inspectiilor solicitate de alte institutii ale statului;
- potrivit art. 90 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza compensarea obligatiei unui creditor cu cea a debitorului asupra sa, daca conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indeplinite la data deschiderii procedurii. Cu alte cuvinte, compensarea poate interveni daca sunt indeplinite conditiile pentru ca aceasta sa opereze pana la data deschiderii procedurii de insolventa.
In mod similar, textul de lege in discutie confera posibilitatea ca, pe perioada procedurii de insolventa, sa poata fi compensate creantele reciproce nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei.
Pentru a da eficienta prevederilor art. 90 din Legea nr. 85/2014, se propune:
• reglementarea compensarii sumelor negative de TVA solicitate la rambursare prin intermediul unui decont depus dupa data deschiderii procedurii de insolventa cu obligatii fiscale nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa;
• reglementarea compensarii sumelor negative de TVA care nu au fost solicitate la rambursare pana la data deschiderii procedurii insolventei cu obligatiile fiscale nascute anterior deschiderii procedurii de insolventa. Pentru aceasta s-a prevazut și obligatia persoanei impoazabile de a solicita rambursarea respectivei sume negative de TVA prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.
- Crearea unei reguli speciale de aplicare a masurilor de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat de la autoritati sau institutii publice sume certe, lichide si exigibile. In astfel de situatii, in baza documentelor furnizate de debitor, organul de executare va institui poprirea asupra sumelor datorate de aceste autoritati sau institutii publice;
- Reglementarea expresa a posibilitatii contribuabilului de a obtine suspendarea executarii silite prin depunerea unei scrisori de garantie bancara si pe parcursul solutionarii actiunii in contencios administrativ;

- in cazul popririi bancare, s-a prevazut un termen de 3 zile pentru ca bancile sa plateasca sumele indisponibilizate. Acest interval creeaza premisele evitarii situatiilor de executari multiple, atunci cand au fost poprite și indisponibilizate sume existente in mai multe conturi bancare.
Astfel, in acest interval de timp, debitorul, dupa ce a fost informat de banca sa cu privire la popririle instituite poate solicita organului fiscal mentinerea doar a uneia dintre popriri și ridicarea celorlalte care depașesc debitul inscris in titlul executoriu ce face obiectul popririi;
- s-a prevazut scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru in cazul in care sunt solicitate organului fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala eliberarea unor certificate, adeverinte sau alte asemenea documente.
Obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, incepand cu data de 1 mai 2017

E vorba de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Avand in vedere prelungirea prin prezentul proiect de act normativ, a termenelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2014, se impune, in vederea corelarii, modificarea unor prevederi cuprinse in actul normativ primar, astfel:
• Emiterea, de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pana la data de 1 august 2017, a normelor metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale;
• Precizarea termenului limita pana la care iși mentin valabilitatea avizele privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizati, in speta data de 1 iulie 2016; 
• Aplicarea unei sanctiuni pentru comercializarea de catre distribuitorii autorizati, sau de catre unitatile din reteaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rola jurnal, dupa data de 1 iulie 2016.
Se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal incepand cu data de 1 iulie 2016

III. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Avand in vedere faptul ca identificarea celor mai bune solutii tehnice de implementare a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, precum și a procedurii de supraveghere si monitorizare a functionarii acestora, necesita o perioada mai lunga pentru documentare și alegere a solutiilor legislative, se prelungesc unele termene prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2014, dupa cum urmeaza:
-autorizarea de catre Comisie numai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, incepand cu data de 1 aprilie 2016 ;
- interzicerea comercializarii aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal incepand cu data de 1 iulie 2016;
- obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili incepand cu data de 1 octombrie 2016 ;
- obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, incepand cu data de 1 ianuarie 2017 ;
- obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, incepand cu data de 1 mai 2017;
- aprobarea prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al  ministrului pentru societatea informationala, pana la data de 31 decembrie 2015, a procedurii de avizare tehnica a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic ;
-aprobarea prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pana la data de 31 decembrie 2015, a informatiilor continute in registrul national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judete si in sectoarele municipiului Bucuresti, precum si a metodologiei si procedurii de inregistrare a acestora.
-modificarea, in termen de 360 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 a normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999. 
IV. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata intrucat baza legislativa aplicabila mecanismului de compensare a datoriilor neplatite la termenele scadente reglementat de OG nr. 77/1999 și legislatia subsecventa acesteia nu a mai suferit modificari in ultimii 15 ani, aceasta nu este aliniata la cerintele economice si informatice actuale si este o reminiscenta a acelei perioade. Astfel, aceasta si-a atins scopul, insa fara a-i mai servi in prezent, mai ales prin faptul ca timpul alocat operatiunilor de compensare, cat si decontarilor intre partenerii de afaceri este semnificativ.
In plus, si legislatia privind regimul facturilor s-a schimbat, iar din punct de vedere fiscal, fiecare persoana impozabila poate sa isi stabileasca formatul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila conform specificului propriu de activitate, cu respectarea continutului de informatii obligatorii reglementate prin Codul fiscal (semnatura si stampila facturilor sunt acum optionale). 
Nu in cele din urma, este de subliniat și faptul ca la nivelul UE, in 2011, s-a aprobat Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale. Directiva a fost transpusa in Romania prin Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. Legea nr.72/2013 instituie obligatia de plata a sumelor datorate in cel mult 60 de zile calendaristice pentru contractele intre profesionisti precum si mecanismul de aplicare a dobanzilor penalizatoare.
Ca urmare, se propune abrogarea dispozitiilor privind utilizarea altor documente de compensare in afara celor prevazute in regulamentul de compensare.
Totodata, s-a prevazut expres ca procedurile de compensare aflate in derulare inceteaza de drept la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ caz in care autoritatile competente restituie documentatia depusa in vederea compensarii.

Articole »

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si...

Misu Negritoiu: "In piata asigurarilor nimeni nu isi asuma nici un risc"

"In piata asigurarilor nimeni nu isi asuma nici un risc. Toti fac business pe garantii. Vezi daca...

Test de stres pentru asiguratorii din Romania

Inca 21 de asiguratori din Romania vor fi evaluati in cadrul programului Balance Sheet Review and...

Institutul de Management in Asigurari se va transforma in Institutul de Studii Financiare

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat infiintarea Institutului de Studii...

Locuintele asigurate facultativ trebuie sa detina si o polita PAD

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a...

Articole Actualitate »

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...

Sistemul asigurarilor din Romania se apropie de varful istoric din 2008

Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al...

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si...

De ce avem nevoie de asigurari de sanatate private

Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa...

Fondul de Garantare a Asigurarilor cere creditorilor Astra sa trimita cereri de despagubire

Despagubirea clientilor defunctei Astra Asigurari se dovedeste a fi un proces anevoios, nu numai...

BursaAsigurarilor